top of page

Algemene voorwaarden

 

Nineau, gevestigd aan de Javastraat 57 te Den Haag is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze algemene voorwaarden.

 

Contactgegevens:

Nineau t.a.v. Kim Zagwijn

te bereiken via contact@nineau.nl


Op al onze behandelingen zijn onderstaande algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

1. TOEPASSELIJKHEID DER VOORWAARDEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten.
De onderhavige voorwaarden prevaleren in geval van strijdigheid boven handelsvoorwaarden van de klant of opdrachtgever. Dit alles tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

2. AANBIEDINGEN EN PRIJSOPGAVEN
Aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende de uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen. Levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend. Verhoging van de opgegeven prijs, in geval van stijging van de inkoopprijs en andere met de te verlenen dienst verband houdende kosten, zullen worden doorberekend. Indien dit binnen drie maanden na de sluiting van de overeenkomst geschiedt heeft de klant/opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

3. OVEREENKOMSTEN
Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen.

4. LEVERING VAN GOEDEREN EN DIENSTEN
De levering van diensten geschiedt in de trimsalon.
Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders is overeengekomen.
Het te behandelen dier is gezond verklaard, vrij van vlooien, teken, schimmels en andere ziekten.
De eigenaar is verplicht de trimsalon in te lichten bij ziekte, vlooien, teken schimmels of andere zaken. Blijkt de eigenaar hierin gebreke, dan heeft de trimsalon het recht om hier extra kosten voor te vorderen.
Indien is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer.
Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de klant/opdrachtgever.
Van de klant/opdrachtgever kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichtingen.
Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering van goederen en diensten worden geweigerd.
Als de klant/opdrachtgever, om welke reden ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten.

5. OVERMACHT
In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden.
In geval van ontbinding is de klant/opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde.
Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de eigenaar/houder van de trimsalon, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd.
Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
Voor eventuele schade kan de eigenaar/houder van de trimsalon niet
aansprakelijk worden gesteld.

6. AANSPRAKELIJKHEID
De eigenaar/houder van de trimsalon is niet aansprakelijk voor enige schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken.
Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten.

7. GARANTIE
Garantie strekt niet verder dan tot het verrichten van een gelijksoortige dienst en zal nimmer meer in kunnen houden dan het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is verricht.

8. RECLAME
Reclames terzake van een door de eigenaar/houder van de trimsalon verleende dienst zijn slechts van waarde mits de eigenaar/houder van de trimsalon binnen 48 uur van de klacht op de hoogte is gebracht, en vervolgens dient de klant/opdrachtgever binnen 24 uur na melding
van de klacht zich met het dier bij de trimsalon te vervoegen. Reclames terzake van geleverde zaken dienen uiterlijk twee maanden na levering schriftelijk bij de eigenaar/houder
van de trimsalon te zijn ingediend.

9. BETALING & ANNULERING
Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen, pin betaling, contante betaling of via betaalverzoek bij aflevering.
Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de klant/opdrachtgever van rechtswege in gebreke.
In dit geval kan de teruggave van het behandelde dier worden geweigerd totdat de klant/opdrachtgever aan zijn verplichtingen tot betaling heeft voldaan.
Kosten welke voortvloeien uit het bewaren van het dier komen geheel ten laste van de klant/opdrachtgever.

Betaling dient tevens te geschieden in geval de  klant/opdrachtgever niet tijdig de afspraak annuleert.

De volgende regeling is hierbij van toepassing:
Bij annulering langer dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip, is geen betaling.
Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is € 30 .- verschuldigd.
In geval van niet-tijdige betaling is de eigenaar/houder van de trimsalon gerechtigd zijn vordering te verhogen met een vertragingsrente van 1% per maand, ingaande 30 dagen na levering van de dienst.

Indien hij (na sommatie) genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, zullen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, geheel voor rekening van de
klant/opdrachtgever komen.
De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in
te vorderen bedrag met een minimum van tweeëntwintig euro en zeventig eurocent, één en ander zonder dat voorafgaande sommatie o.d. is vereist.

10. GESCHILLEN
Op overeenkomsten, gesloten met de eigenaar/houder van de trimsalon, is Nederlands recht van toepassing.
De bevoegde rechter is de rechter, die de wet daartoe aanwijst.

11. NAGELS KNIPPEN
Van elke kat die een behandeling ondergaat bij Nineau worden de nagels geknipt. Dit mag u ook zelf thuis voorafgaand doen. Met het geven van de opdracht gaat u hier automatisch mee akkoord.

12. EXTRA KOSTEN
Extra kosten die gemaakt moeten worden bij behandeling van vervilting en/of vlooien worden doorgerekend aan de opdrachtgever. Zie hiervoor het tarievenoverzicht.

13. BEREIKBAARHEID
Indien u tijdens de behandeling niet aanwezig bent dient u bereikbaar te zijn.
Indien u niet bereikbaar bent zal Nineau naar eigen inzicht handelen bij calamiteiten.
Zie hiervoor ook punt 4 en 6.

 

 

Klachtenprocedure

Algemeen

Dit is een protocol voor de klachtenbehandeling voor Nineau.
Nineau is er bij gebaat haar diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van haar klanten. Daarom horen wij het graag van u als er iets niet naar wens verloopt. Ten eerste om de fout te kunnen herstellen, ten tweede omdat wij onze richtlijnen dan – zonodig – kunnen bijsturen om onze dienstverlening voor de toekomst te verbeteren.

Definitie van een klacht

Een klacht is een uiting van ontevredenheid ten aanzien van een dienst van Nineau.

Algemene richtlijnen

 • Klachten worden geregistreerd en binnen 2 weken in behandeling genomen. Indien een klacht niet direct afdoende behandeld kan worden, dan ontvangt u binnen deze periode van 2 weken informatie over de verwachte wijze en tijdsduur van afhandeling.
  • U mag verwachten dat Nineau de voortgang van de afhandeling bewaakt; het is de taak van De Kattenbarber om dit u ook als zodanig te laten ervaren.
  • Uitgangspunten bij het afhandelen van uw klacht zijn:
  • snelle behandeling en herstel van fouten
  • duidelijke informatie over het betreffende onderwerp
  • respect, openheid en hulpvaardigheid
  • Klachten zijn voor Nineau een waardevolle bron van informatie met betrekking tot:
  • de kwaliteit van het functioneren
  • het beeld dat de buitenwereld over het functioneren van Nineau heeft

Mondelinge klachten

 • Als u een mondelinge klacht indient, wordt deze klacht – indien mogelijk – direct mondeling met u afgehandeld door Nineau. Is dit niet mogelijk, dan wordt u korte tijd later door ons teruggebeld, nadat – indien wenselijk – overleg is gevoerd.
  • Uw klacht wordt altijd geregistreerd. U kunt in overleg met een bevoegde vertegenwoordiger van het bedrijf een schriftelijke bevestiging van een mondeling antwoord ontvangen.

Schriftelijke klachten

U krijgt binnen 14 dagen na ontvangst van uw schriftelijke klacht een brief of e-mail met een officiële reactie. Mocht dit niet te verwezenlijken zijn, dan ontvangt u binnen deze termijn van 2 weken een ontvangstbevestiging met informatie over de verdere afhandeling. De klacht wordt geregistreerd.

bottom of page